SALGSBETINGELSER FOR KURS

Generelle vilkår

For deltakelse på kurs i regi av Lillesand og Omegn hundeklubb org. nr. 994 054 821 (heretter omtalt som LOHK)

Påmelding

Påmeldingen skal skje elektronisk via elektronisk påmeldingsskjema. Påmeldingen må inneholde hvem påmeldingen gjelder for. Førers fulle navn, fødselsår, postadresse, e-postadresse samt telefonnummer. Påmeldingen må også inneholde opplysninger om hundens navn, rase, alder ved kursstart, og kjønn.
Fører må være fylt 14 år. Avvik fra aldersgrense må avtales med LOHK og medfører at foreldre må være tilstede.
Alle deltakende hunder skal være fullvaksinert. Helsebok /Pass med nødvendig dokumentasjon på dette forelegges LOHK på første kursdag. Hunden må være frisk ved kursstart.
Hunder som er for unge til å være fullvaksinert kan delta på kurs på eget ansvar, og i samråd med veterinær.
Løpetisper er velkomne, men det skal gis beskjed til instruktør slik at undervisningen kan bli tilrettelagt.
Påmeldingen bekreftes ved en ordrebekreftelse sendt på e-post ved fullført påmelding.
Ved fullført påmelding er LOHK forpliktet til å holde av kursplass til de påmeldte deltakerne på kurset.

Kursinnhold

Kursinnhold følger av annonsert kursomtale. LOHK vil etter kurs utstede kursbevis til alle som oppfyller vilkårene for kursdeltakelse. LOHK forbeholder seg retten til å fastsette vilkår for godkjent kursdeltakelse som at det blir ført oppmøtelister for hver kurskveld.

Betaling

Betaling gjøres med kort via betalingssiden på www.lillesandhundeklubb.no

Avmelding

Påmeldingen er økonomisk bindende når påmeldingen bekreftes av LOHK. Avmelding skal skje skriftlig og gir ingen refusjon av kursavgift. (Ved sykdom se pkt.6. Avbrudd)

Avbrudd

Hvis en deltaker pga dødsfall i nær familie, langvarig sykdom/skade (f.eks benbrudd o.l) på hund eller fører, blir forhindret fra å starte på kurs, kan kursdeltaker etter søknad få refundert sin kursavgift eller få tilbudt nytt kurs ved senere anledning. Dette ved fremvisning av legeerklæring eller veterinærattest. Ved avbrudd frem til 50% av fullført kurs kan kursdeltaker søke LOHK om å få kursplass på et senere kurs.
Ved utbrudd av smittsom sykdom (f.eks kennelhoste, nesemidd, lopper og lus) kan det etter søknad tilbys plass på senere kurs.

Avlysning

LOHK kan avlyse kurs på grunn av force majeure, sykdom, for få deltakere e.l. Ved avlysning vil LOHK, underrette deltakerne så snart som mulig. Avlyses et kurs på grunn av de nevnte årsaker medfører det full tilbakebetaling av innbetalte beløp. Deltakerne har ikke krav på erstatning ut over dette.

Endringer

LOHK skal, hvis mulig, gjennomføre kurset som annonsert. Det tas forbehold om at kurstilbudet kan måtte endres på grunn av forhold som LOHK ikke har kontroll over. Hvis mulig skal LOHK meddele eventuelle vesentlige endringer før kursstart. Vesentlige endringer gir deltakerne rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele den innbetalte kursavgiften vil da bli refundert.

Klager

Kursholder skal umiddelbart underrettes om eventuelle klager på kurset eller kursinnholdet. En skriftlig redegjørelse samt eventuelle erstatningskrav må sendes LOHK snarest mulig og senest innen 14 dager etter kursets avslutning.

Forbehold

Som deltaker på kurs arrangert av LOHK kan du/din hund bli tatt bilde av. Disse bildene kan bli brukt i LOHKs markedsmateriell og /eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde av må du informere LOHK om dette ved kursstart.
LOHK forbeholder retten til å kansellere påmeldinger mot full refusjon av kursavgift, LOHK forbeholder også retten til å nekte eller utvise deltakere fra å delta på kurset ved upassende adferd eller gjentatte advarsler. Det gis ingen refusjon av kursavgiften i tilfeller hvor LOHK må nekte eller utvise deltaker grunnet upassende adferd eller gjentatte advarsler.
Avgjørelsen kan innklages til styret ved tvist.

TOP